Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže: HATTRICK MEDIA, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČ: 24209015, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188820.

Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem “ SOUTĚŽ: Tipujte krále střelců MS“ (dále jen jako „soutěž“) o hlavní výhru je realizována v termínu 3. 5. 2018 (00:00) – 14. 6. 2018 (23:59) (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenska. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.efotbal.cz/soutezms a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele.

Hlavní výhra

Ze všech vyplněných odpovědí vylosujeme 3 výherce, nejpozději do 20. 7. 2018.

Vylosovaní výherci budou zveřejněni nejpozději do 20. 7. 2018 na adrese www.efotbal.cz/soutezms

Celkem jsou v soutěži 3 výhry.

1x Herní konzole PS4
1x Hra FIFA 18 pro konzoli PS4
1x Tričko Sony PlayStatio
 
Výherci

Na základě pravdivě poskytnutých informací, které soutěžící vložil do soutěžního formuláře, bude výherci kontaktováni na e-mailové adrese s instrukcemi o doručení výhry nejpozději do 25. 7. 2018.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Udělením svého souhlasu s pravidly soutěže po odeslání soutěžního příspěvku na internetové adrese www.efotbal.cz/soutezms účastník současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu (i) společnosti HATTRICK MEDIA, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČ: 242090151 jako zpracovateli, za účelem:

  1. realizace soutěže a předání výher,
  2. dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění,
  3. a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí.

Informace pro subjekt údajů: V souladu s § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., dále též správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci.

Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má dle zákona dále právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Požádá-li subjekt údajů v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím.

Odvolání souhlasu: Poskytnutí osobních údajů je činěno na dobrovolné bázi a subjekt údajů může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce nebo na emailové adrese: podpora@friendlymail.cz odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:

k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.

k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení,  e-mail.

  • Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.efotbal.cz/soutezms

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

V Praze dne 2. května 2018