Zdraví hráčů je nejdůležitější!

Zdraví hráčů je nejdůležitější!

Česká asociace fotbalových hráčů už se v minulosti vyjádřila k událostem, k nimž došlo v průběhu a po skončení utkání odvety osmifinále Evropské ligy mezi Rangers FC a SK Slavia Praha.

ČAFH dlouhodobě odsuzuje jakékoliv negativní projevy ve fotbalovém prostředí i ve společnosti obecně. Řada situací, ke kterým v souvislosti s tímto diskutovaným utkáním došlo, je ve fotbale absolutně nežádoucí a je třeba se jim do budoucna vyvarovat a podobné jednání zcela vymýtit.

V prvé řadě je třeba chránit zdraví hráčů, a to jak během utkání, tak po jeho skončení!

Ostře se ohrazujeme proti tomu, aby v průběhu utkání docházelo k opakovaným brutálním a zdraví ohrožujícím zákrokům, které mnohdy zůstávají ze strany rozhodčích zcela nepotrestány. S ohledem na vývoj utkání a s ním související emoce pak vše může vyústit ve velmi vážná zranění, stejně jako se tomu stalo v utkání EL v Glasgow. Ochrana zdraví hráčů by měla být jasnou prioritou. Pro likvidační fauly, jako byl ten na brankáře Slavie a člena ČAFH Ondřeje Koláře, kterému tímto přejeme brzké uzdravení, není ve fotbale místo!

I světová hráčská unie FIFPRO, jejímž je ČAFH členem, dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená se zraněními hlavy, kterým je třeba předcházet. Jedním ze způsobů, jak podobným zákrokům zamezit, je přísné potrestání těch, kteří se faulů dopouští. Věříme, že UEFA řádně přezkoumá dostupné záběry a další důkazy, a přijme v této souvislosti přísná opatření, která budou precedentem do budoucna.

Stejně tak není možné, aby hráčům hostujícího týmu nebyl po skončení utkání umožněn přístup do šaten. Ochrana hráčů a jejich zdraví musí být pro UEFA i FIFA prioritou. I v této souvislosti je nutné řádné přezkoumání tohoto svévolného jednání a vyvození patřičných důsledků. 

Jako zcela nepřípustné pak vnímáme to, že v útrobách stadionu dojde k projevům fyzického násilí, a to bez ohledu na to, co mu předcházelo. Není v žádném případě možné, aby takové jednání zůstalo bez vážného postihu, neboť je absolutně v rozporu s principy sportu, fair play a základními společenskými normami obecně. I v tomto případě je nutné řádné prošetření ze strany příslušných orgánů a uložení sankcí. Tím spíš je třeba v posouzení celé záležitosti postupovat s maximální důsledností s ohledem na to, na jaké úrovni k incidentu došlo a jaké osoby do něj byly zapojeny.

Násilí do fotbalu, sportu a společnosti obecně v žádném případě nepatří!

Kromě přísných trestů ale může ochraně zdraví fotbalových hráčů a sportovců obecně výrazně pomoci i osvěta. Už před časem se Česká asociace fotbalových hráčů zapojila do projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce s názvem BOZP ve Fotbalu, jehož cílem je zmapování situace týkající se bezpečnosti zdraví při práci sportovců se zřetelem na nejčastější úrazy, a to zejména v podmínkách fotbalových organizací a klubů. Důraz je kladen zejména na profesionální úroveň, na které jsou sportovci k danému sportovnímu subjektu v poměru, který splňuje znaky pracovně-právního vztahu. Hráči v tomto poměru často mají povinnosti zaměstnanců, nedisponují však odpovídajícími právy a sociálními jistotami. V celém systému hrají zásadní roli prostřednictvím svých zástupců kluby, které jsou na straně zaměstnavatelů, avšak ve vysoké míře zanedbávají povinnosti, které z jejich postavení nepřímo vyplývají. 

Výsledkem celého projektu, na kterém ČAFH spolupracuje zejména s Ing. Petrem Polákem z VÚBP, by měl být návrh odpovídajícího nastavení bezpečnosti práce v rámci fotbalového prostředí a související doporučení pro sportovní subjekty. Současně by mělo dojít k podnícení legislativní změny ohledně právního postavení profesionálních sportovců v České republice vykonávajících činnost ve prospěch sportovních klubů.

Sport může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může, jak již bylo zmíněno vést k řadě zranění, které vznikají při zápasech, ale i během tréninkového procesu. Kromě samotných sportovců jsou klíčovými osobami také například zástupci pořadatele, trenéři, vedoucí mužstev a další zástupci sportovních subjektů. Jelikož se oblast bezpečnosti práce ve sportovním prostředí jeví jako nedostatečně zmapovaná a ošetřená, je nutné provést monitoring úrazovosti ve sportu, její příčiny a souvislosti, a zároveň zmapovat související legislativu. Průzkum v rámci projektu probíhá za přispění ČAFH dotazníkovou formou mezi hráči vybraných klubů 1. a 2. ligy a prostřednictvím internetu. Teprve na základě nasbíraných informací bude možné navrhnout účinné postupy, které pomohou ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví sportovců při výkonu jejich činnosti, k zajištění bezpečných tréninkových, přípravných a zápasových procesů ve sportovních organizacích, k zajištění větší bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží ve školách a případně i k potřebným změnám v legislativě týkající se sportu a bezpečnosti a ochrany zdraví při jeho výkonu.

Kolektivní i individuální sporty se realizují na různých úrovních pod konkrétními sportovními organizacemi a jsou také pravidelnou součástí výuky tělesné výchovy na školách všech stupňů, a nakonec se mohou stát také zdrojem výdělků pro dané sportovce. Vzorový sport, který má bezesporu nejširší hráčskou a podpůrnou základnu v ČR, je fotbal. Nastavení správných postupů právě ve fotbale může být vzorem pro ostatní sportovní odvětví a celý sport obecně.

ČAFH si tuto významnou roli fotbalu uvědomuje a věří, že i s jejím přispěním dojde ve fotbalovém prostředí ke změnám, které vyústí v ochranu zdraví hráčů, jakožto těch, na nichž ve fotbale nejvíc záleží a kteří produkt jménem fotbal vytváří.

Na stránkách VÚBP je k dispozici více informací o projektu, můžete si zde poslechnout i podcasty s tématikou Bezpečnosti práce ve fotbale, nebo se vyplněním dotazníku osobně zapojit do průzkumu!