Podmínky užití webové stránky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Vymezení stran. Tyto podmínky užití (dále jen „obchodní podmínky“) upravují
vzájemná práva a povinnosti mezi společností Livesport s.r.o., společností s ručením
omezeným se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 274 22 722,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
113331, (dále jen „provozovatel“, „my“, „nás“ nebo „náš“ apod.) a třetími fyzickými
osobami (dále jen „uživatel“, „vy“, „váš“, „vám“ apod.) při užívání naší webové stránky
efotbal.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Použitelnost podmínek. Pokud jste neregistrovaný uživatel webové stránky, platí pro
vás pouze ustanovení o povaze a používání webové stránky, zejména čl. 1, 2 a čl. 10
obchodních podmínek. Pro registrované uživatele platí obchodní podmínky v plném
rozsahu a doporučujeme vám se s nimi seznámit, zejména se zvláštními ustanoveními
čl. 3 až čl. 12 obchodních podmínek, které tvoří smlouvu o poskytování služby mezi
registrovaným uživatelem a námi.

2. OBSAH WEBOVÉ STRÁNKY

2.1. Povaha služby. Webová stránka obsahuje aktuální informace o sportovních
událostech, zejména sportovní výsledky zobrazované v reálném čase, konečné
výsledky, rozlosování, sestavy a další sportovní statistiky a sportovní obsah. Výsledky
a jiné statistické informace zobrazované na webové stránce jsou založeny na
informacích poskytnutých jinými nezávislými zdroji (od třetích stran), naším úsilím
nebo jinými oficiálními aplikacemi. Přestože vyvíjíme veškeré úsilí, abychom pravidelně
aktualizovali obsah a kontrolovali výsledky či jiné informace zobrazené na webové
stránce, nečiníme žádné přísliby ani neposkytujeme žádné záruky ohledně webové
stránky a doporučujeme vám důkladně porovnat informace shromážděné na webové
stránce také s originálními a jinými zdroji. Za použití a spolehnutí se na výsledky a
další informace zobrazené na webové stránce jste plně odpovědní. V závislosti na
regionu, jazyku případně dalších okolnostech, které ovlivňují cílový trh a publikum
webové stránky, může být na webové stránce dostupné také sportovní zpravodajství,
tvořené naším obsahem nebo obsahem třetích stran.

2.2. Použití stránky na vlastní riziko. Webovou stránku provozujeme a veškerá sdělení
a informace uložené a zobrazované na ní poskytujeme s přiměřenými možnostmi a
péčí, které po nás lze spravedlivě požadovat, a způsobem, který je popsán v těchto
obchodních podmínkách. Váš přístup na webovou stránku, její používání, stahování
jakéhokoli softwaru souvisejícího s webovou stránkou a používání jakýchkoli
informací, které vám mohou být poskytnuty v souvislosti s webovou stránkou, jsou
však pouze na vaší volbě, uvážení, riziku a pouze pro vaše osobní použití. Webové
stránky nesmíte používat ke komerčním účelům.

2.3. Registrace a placený obsah. Pro zpřístupnění některých částí nebo funkcí webové
stránky vyžadujeme registraci (čl. 3 obchodních podmínek). Registrace může být
podmíněna dosažením určitého věku. Bez provedení registrace vám nemusí být
zobrazen veškerý obsah a funkcionalita webové stránky může být omezena.
Dostupnost některých funkcí nebo obsahu může být dále podmíněna zaplacením
poplatku.

2.4. Obsah třetích stran. Nezajišťujeme obsah externích aplikací či zdrojů, které mohou být
přístupné z webové stránky. Veškerý obsah třetích stran dostupný na webové stránce
není hostován na našich serverech a ani jej nevytváříme či nenahráváme na server, kde
je umístěn. Obsah třetích stran je zpravidla označený příslušným logem, ikonou nebo
jiným identifikátorem třetí strany. Výslovně vylučujeme jakoukoliv svoji odpovědnost
spojenou s takovým obsahem, jeho dostupností či informacemi v něm obsaženými.

2.5. Zobrazení reklamy. Souhlasíte s tím, že v rámci služby může být zobrazována reklama,
včetně reklamy třetích osob.

2.6. Vztah k hazardním hrám. Užití webové stránky je zcela na vaše riziko. Webová stránka
není herní aplikací ani aplikací pro provozování hazardních her. Neprovozujeme hry ani
hazardní hry, proto nepřijímáme ani nekontrolujeme vaše finanční či jiné prostředky a
nepodílíme se na žádných transakcích souvisejících s hazardními hrami. Sázkové
kurzy, které se zobrazují na webové stránce, jsou předkládány se zpravodajským
účelem. Žádná sdělení nebo informace zveřejněné na webové stránce nepředstavují
doporučení ohledně účasti na hře nebo ohledně uzavření sázky, ani nepředstavují
právní, daňové nebo jiné podobné poradenství v souvislosti s hraním nebo hazardními
hrami.

2.7. Místní právo. Doporučujeme vám dodržovat příslušné právní předpisy země, ve které
máte přechodné či trvalé bydliště, jíž jste občany a/nebo kde jste přítomni.

2.8. Práva k obsahu. Texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové
stránce mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská
díla“) chráněny autorským právem. Není-li s námi smluveno písemně jinak, může
k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými
rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez našeho výslovného souhlasu
dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem
dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu a dále jejich užití ve
formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování
veřejnosti prostřednictvím internetu).

2.9. Ochrana databáze. Obsah databáze nacházející se na webové stránce (dále jen „obsah
databáze“) je chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s námi
smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití obsahu databáze dojít pouze
v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez
našeho výslovného souhlasu dovoleno vytěžování (kopírování) nebo zužitkování
(zpřístupnění veřejnosti) obsahu databáze nebo jeho kvalitativně nebo kvantitativně
podstatné části.

2.10. Nedovolené zásahy. Nesmíte používat mechanismy, nástroje, programové vybavení
nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz našich zařízení,
bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Nesmíte náš server, na kterém je
webová stránky provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky a ani nesmíte
být při takové činnosti nápomocni třetí osobě. Nesmíte webovou stránku jakkoliv
upravovat, rozebírat, dekompilovat nebo vůči webové stránce používat metody
reverzního inženýrství, pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno
jinak. Bez našeho výslovného souhlasu není dále dovoleno užít obsah webové stránky
formou embedování, agregování, scrapování nebo znovu vytváření, pokud není obecně
závaznými právními předpisy stanoveno jinak.

2.11. Následky porušení práv. Váš zásah do práv k autorským dílům, do práv k ochranným
známkám či zásah do zvláštního práva pořizovatele databáze může mít za důsledek
vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Podání návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provedete vyplněním
údajů v registračním formuláři umístěném na webové stránce a odesláním těchto
údajů kliknutím na tlačítko „registrovat“ v sekci registrace (dále jen „žádost
o registraci“). Odpovídáte za to, že údaje uvedené v žádosti o registraci jsou pro účely
obchodních podmínek správné.

3.2. Přijetí návrhu. V návaznosti na doručení žádosti o registraci zašleme na adresu
elektronické pošty uvedenou v žádosti o registraci (dále jen „adresa uživatele“)
informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu, nebo vám umožníme užití
služby (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace je smlouva o poskytování služeb
uzavřena.

3.3. Využití registrace u třetí strany. V případě, že využíváte existující registraci u třetí
osoby (kupříkladu registraci v rámci sociální sítě), můžete nám zaslat návrh
na uzavření smlouvy o poskytování služeb kliknutím na příslušné tlačítko s logem,
obchodním označením nebo názvem služby dané třetí osoby. V návaznosti na
doručení návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty vám
umožníme užít službu. Umožněním užití služby je smlouva o poskytování služeb
uzavřena.

3.4. Souhlas s poskytnutím služby. Souhlasíte s tím, že můžeme započít s poskytováním
služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před
uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

3.5. Náklady na komunikační prostředky. Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků
na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vám vzniklé při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování
služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradíte samostatně, přičemž ty se
neliší od základní sazby za použití takového komunikačního prostředku.

4. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Předmět smlouvy. Na základě smlouvy o poskytování služeb vám umožníme využívat
prostřednictvím webové stránky službu včetně obsahu a funkcí, jejichž dostupnost je
podmíněna registrací. Dostupnost některých funkcí nebo obsahu může být dále
podmíněna zaplacením poplatku, dosažením určitého věku, stabilním internetovým
připojením nebo verzí operačního systému vašeho zařízení, kterou podporujeme.

4.2. Obsah smlouvy. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování
služeb.

4.3. Jazyk smlouvy. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá v českém jazyce. Tímto
jazykem budeme rovněž za trvání smlouvy komunikovat.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1. Ochrana účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Souhlasíte s tím, že vaše přihlašovací údaje mohou být využity i pro vaše
přihlašování do jiných platforem provozovaných námi či jinou osobou, jež je s námi
propojena. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
k přístupu do vašeho uživatelského účtu a berete na vědomí, že neneseme
odpovědnost za porušení této povinnosti z vaší strany.

5.2. Výhrada práv. Můžeme vám znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména
v případě, kdy porušíte své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně
obchodních podmínek).

6. PODMÍNKY SLUŽBY
6.1. Nemožnost poskytování služby. Službu nemusíme poskytovat v případě, že jejímu
poskytování brání potíže na vaší straně nebo na straně jiných osob. Službu tak
nemusíme poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické
energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo
zásahům vyšší moci.

6.2. Výpadky služby. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému
omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Informace uložené vámi v rámci služby
nemusí být námi zálohovány, mohou být porušeny či jinak znehodnoceny.

6.3. Omezení kvality služby. V rozsahu povoleném právními předpisy neneseme
odpovědnost za (i) jakékoliv poruchy počítačových programů souvisejících s webovými
stránkami, (ii) nedostatky nebo viry, které mají za následek ztrátu dat, (iii) jakékoli jiné
poškození vašeho počítačového vybavení, mobilního telefonu nebo mobilního zařízení
nebo softwaru, (iv) chyby (včetně chyb ve vstupech, zobrazovaných datech či
výsledcích) a (v) jakékoli vaše pokusy o používání webové stránky metodami,
prostředky nebo způsoby, pro které nejsou námi určeny. Vyhrazujeme si právo
pozastavit, upravit, odstranit či doplnit webovou stránku podle našeho vlastního
uvážení a v rozsahu povoleném právními předpisy, jakož i právo pozastavit vaše
používání webových stránek. Za taková opatření neneseme odpovědnost.

6.4. Chyby. Souhlasíte s tím, že nás budete informovat o jakékoliv chybě v rámci vašeho
uživatelského účtu na webových stránkách nebo chybě jakýchkoliv informací
zobrazovaných na webové stránce (zejména chybných výpočtů, zkreslení informací,
nesprávných poplatků, provizí, bonusů nebo výplat, případně přepočtů měn).

6.5. Omezení odpovědnosti. My (včetně našich vedoucích zaměstnanců, ředitelů, zástupců
a zaměstnanců) ani osoby s námi propojené nejsme odpovědni ze smlouvy, z deliktu
(včetně nedbalosti) či z jiného důvodu za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné,
zvláštní, sankčně nahrazované nebo exemplární škody, zejména za ztrátu dat, zisků,
příjmů, obchodů, příležitostí, dobrého jména, pověsti nebo přerušení provozu nebo za
jakékoliv jiné ztráty, které jsme nemohli předvídat a které vyplývají ze smlouvy o
poskytování služeb nebo z vašeho užívání webové stránky.

6.6. Odškodnění. Informace na webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou, a souhlasíte
s tím, že nás zbavujete jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s webovou stránkou a
informacemi obsaženými na webové stránce. Bez ohledu na ustanovení čl. 6.6
obchodních podmínek je naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu
povoleném platnými právními předpisy.

7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

7.1. Personalizace obsahu. Jste oprávněni přizpůsobit obsah služby vlastním potřebám,
avšak vždy pouze v rozsahu možností nastavení nabízených službou.

7.2. Nevyžádaná propagace. S ohledem na požadavky ochrany osobních údajů, informační
a kybernetické bezpečnosti a za účelem zamezení podvodům je výslovně zakázáno
zveřejňovat na webové stránce jakékoliv informace nebo kontaktovat naše zákazníky
s cílem nabízet nebo propagovat jakékoliv nabídky, produkty nebo služby.

7.3. Zásady proti podvodům a obtěžování. V rámci webové stránky uplatňujeme politiku
nulové tolerance vůči nevhodným a podvodným aktivitám. Pokud podle našeho
uvážení zjistíme, že jste se pokusili jakýmkoliv způsobem podvést nás a/nebo jiného
uživatele webové stránky, vyhrazujeme si právo pozastavit či zrušit váš uživatelský
účet nebo vám zakázat přístup na webovou stránku, a to na určitou nebo neurčitou
dobu. Za přijetí takového opatření neneseme odpovědnost v rozsahu povoleném
platnými právními předpisy.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím
elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 12.6). Informaci o vyřízení vaší stížnosti
zašleme na elektronickou adresu uživatele.

8.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Orgán příslušný k mimosoudnímu řešení
spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb můžete nalézt na
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Platformu pro
řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi námi a vámi
ze smlouvy o poskytování služeb.

8.3. Kontaktní spotřebitelské místo. Kontaktní místo podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o
řešení spotřebitelských sporů on-line) můžete nalézt na https://ec.europa.eu/info/live-
work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-
complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

8.4. Oprávnění k podnikání. Jsme oprávněni k podnikání na základě českého
živnostenského oprávnění. Kontrolu nad naší činností provádí v rámci své působnosti
Česká obchodní inspekce. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává
dozorový úřad v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde
se nachází místo údajného porušení ochrany osobních údajů.

8.5. Uplatnění vad. Práva a povinnosti ohledně naší odpovědnosti za vady služeb se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Práva vyplývající z naší
odpovědnosti za vady služeb můžete uplatnit zejména na adrese našeho sídla nebo
elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 12.6).

8.6. Komunikace smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence
týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být
druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Vám bude
doručováno rovněž elektronickou poštou na adresu uživatele.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Informace o zpracování osobních údajů. Naši informační povinnost ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (“nařízení GDPR“) plníme prostřednictvím zvláštního
dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen
„Oznámení o ochraně osobních údajů“).

9.2. Tyto obchodní podmínky je třeba číst a vykládat společně s naším Oznámením
o ochraně osobních údajů, které je dostupné zde: https://www.efotbal.cz/pages/print/54.

10. COOKIES

10.1. Nástroj pro udělování souhlasu s ukládáním souborů cookies. Získávání vašeho
souhlasu a plnění informačních povinností související s využíváním cookies na webové
stránce probíhá prostřednictvím zvláštního systému, který zajišťuje třetí osoba.

11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1. Odstoupení od smlouvy. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, jste vy, jako
spotřebitel, oprávněni od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti
(14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy můžete využít námi
poskytovaný vzorový formulář.

11.2. Účinnost smlouvy. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.
Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

11.3. Ukončení smlouvy. Trvání smlouvy o poskytování služeb můžete kdykoliv ukončit
faktickým úkonem spočívajícím ve zrušení vašeho uživatelského účtu. Trvání smlouvy
o poskytování služeb můžete ukončit také tím, že nás požádáte o výmaz vašich
osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.

11.4. Ukončení smlouvy z naší strany. V případě, že porušíte některou vaši povinnost
vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z
obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, můžeme smlouvu
o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto
článku je účinná okamžikem, kdy vám bude doručena, a to elektronickou poštou na
adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb
okamžikem účinnosti této výpovědi.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Rozhodné právo. Vztah tvořený touto smlouvou o poskytování služeb je založený na
českém právu a tímto právem se i řídí. Volbou práva podle předchozí věty nejste
zbaveni ochrany, kterou vám poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze
dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Příslušnost soudů. Domluvili jsme si pravomoc a působnost soudů České republiky.

12.3. Jednostranná změna obchodních podmínek a služeb. Obchodní podmínky stejně jako
obsah služeb můžeme v rozsahu povoleném právními předpisy jednostranně změnit, a
to v případech, kdy se budeme domnívat, že tyto změny jsou založeny na
opodstatněných, oprávněných a spravedlivých důvodech. Spravedlivým důvodem je
zejména: (a) rozvoj našich služeb, (b) změna právní úpravy, (c) vývoj na trhu
obdobných služeb obdobných našim, (d) změna technologií a organizačních procesů
v naší společnosti. Na změnu obchodních podmínek budete upozorněni. Změněné
obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným v upozornění vám
oznámeném, nejdříve však třicet (30) dnů ode dne, kdy jste byli o takové změně
informováni. Změněné obchodní podmínky můžete odmítnout před nabytím jejich
účinnosti a v takovém případě ukončit smlouvu o poskytování služeb. Tím nejsou
dotčena ustanovení článku 12.4 obchodních podmínek.

12.4. Souhlas se změnou obchodních podmínek. Aniž je dotčen čl. 12.3. obchodních
podmínek, ke změně obchodních podmínek může dojít také vaším výslovným
potvrzením (souhlasem). Udělením vašeho výslovného souhlasu s novou verzí
obchodních podmínek se nová verze stává od rozhodného data nedílnou součástí
smlouvy o poskytování služeb. K udělení výslovného souhlasu může dojít
prostřednictvím dialogového okna na webové stránce případně jiným vhodným
způsobem.

12.5. Přístupnost smlouvy. Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek
archivujeme v elektronické podobě a umožňujeme Vám k ní přístup.

12.6. Naše kontaktní údaje. Naše kontaktní údaje jsou následující: doručovací adresa
Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha 5, Česká republika.

12.7. Postoupení smlouvy. Souhlasíte s tím, že můžeme zcela nebo částečně postoupit
práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na jakoukoliv třetí osobu, ledaže
by se tím zhoršilo Vaše postavení.

V Praze dne 1. 2. 2023

Livesport s.r.o.