Informace o zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE


Livesport s.r.o. („my“, „naše“ nebo „nám“) respektuje soukromí svých uživatelů („vy
nebo „vaše“). Tyto informace o zpracování osobních údajů („Informace“) vysvětlují, jak
shromažďujeme, používáme, poskytujeme a chráníme vaše osobní údaje v souvislosti
s našimi webovými stránkami v jakékoli jazykové verzi či lokalizaci (dále společně jen
"webová stránka"). Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s vaším používáním
webové stránky, registrací na webové stránce, v souvislosti s přímým marketingem a v
souvislosti s ukládáním souborů cookie HTTP do vašeho zařízení.


1. NAŠE TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. My, jako správce vašich osobních údajů, jsme Livesport s.r.o., společnost
s ručením omezeným, se sídlem Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha 5 -
Stodůlky, IČO: 274 33 722, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. 113331.

1.2. Naše kontaktní údaje jsou následující: poštovní adresa Bucharova 2928/14a,
158 00 Praha 5, Česká republika, e-mailová adresa gdpr@livesport.eu.

1.3. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZPRACOVÁNÍ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY A VAŠÍ REGISTRACÍ

2.1. Specifikace zpracování při používání webové stránky. Pokud používáte
webovou stránku zpracováváme pro níže uvedené účely B a C záznamy
související s vaším užíváním webové stránky (IP adresa, Geo IP, údaje o
operačním systému, typ a verzi vašeho prohlížeče, a uživatelské nastavení
webové stránky), které se získávají automaticky pří užívání webové stránky a
údaj o věku, pokud jste nám takovou informaci poskytli.

2.2. Specifikace zpracování při registraci a přihlášení. Pokud si při používání
webové stránky vytvoříte účet nebo se přihlásíte na webové stránce pomocí
dříve vytvořeného účtu z jiných našich platforem nebo produktů, dále
zpracováváme při používání webové stránky pro níže uvedené účely A, B a C
vaše osobní údaje, jako jsou

2.2.1. kontaktní údaje, včetně e-mailu, které jste nám při vytvoření účtu poskytli;
2.2.2. údaj o věku, byl-li pro registraci či po přihlášení vyžadován;
2.2.3. pseudonymizovaný identifikátor pro sledování fungování webové stránky
a hlášení technických závad, další pseudonymizované identifikátory, které
jsme za účelem vaší ochrany zavedli, a v případě, že jste se rozhodli
zaregistrovat nebo přihlásit na webové stránce prostřednictvím vašeho
existujícího účtu u třetí strany (např. Facebook, Gmail, Apple),
zpracováváme také vaše jméno, fotografii a třetí stranou vygenerovaný
pseudonymizovaný identifikátor, které poskytne k přihlašování taková
autorizovaná třetí strana;

2.3. Účely zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro
tyto účely:

Účel A: Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění ze smlouvy mezi
vámi a námi nebo to, abychom mohli učinit kroky předcházející uzavření
takové smlouvy v souvislosti s vaší registrací nebo přihlášením na webové
stránce.
Účel B: Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zajištění
technického chodu webové stránky, tj. řádného a bezproblémového
fungování webové stránky a s tím související odstraňování nahlášených
technických chyb a následná optimalizace (předcházení chyb v budoucnu)
webové stránky.

Provedli jsme posouzení, zda je možné za tímto účelem zpracovávat vaše
osobní údaje a provedli jsme také nezbytný test proporcionality, který
posuzuje zájmy na ochraně vašich práv a naše zájmy. Dospěli jsme k závěru,
že s ohledem na skutečnosti, že většinu zpracovávaných osobních údajů
máme k dispozici pro jiné účely, že užíváme pseudonymizované
identifikátory, že odstraňování vad je i v zájmu uživatele webové stránky, že
následná optimalizace webové stránky je v zájmu všech uživatelů webové
stránky, se nám nejeví, že by vaše zájmy či základní práva a svobody na
ochranu vašich osobních údajů převažovaly nad naším výše uvedeným
oprávněným zájmem.

Účel C: Účelem zpracování vašich osobních údajů je splnění našich
zákonných povinností zejména v oblastech daňové, účetní, a reklamní
regulace.

2.4. Právní základ. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro jednotlivé
účely jsou následující:

2.4.1. pro účel A je skutečnost, že takové zpracování je nezbytné pro plnění ze
smlouvy mezi vámi a námi nebo pro to, abychom mohli učinit kroky
předcházející uzavření takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b)
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení).

2.4.2. pro účel B je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
spočívající v zajištění technického chodu webové stránky.

2.4.3. pro účel C se jedná o splnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm.
c) Nařízení.

2.5. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budou zpracovávány

● pro účel A po dobu tří (3) let od skončení vaší smlouvy;

● pro účel B po dobu trvání smlouvy máte-li u nás vytvořený účet, nebo po dobu
1 měsíce od užití webové stránky, pokud nemáte vytvořený účet; a

● pro účel C po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

2.6. Další příjemci. Osoby, které pro nás zajišťují technické činnosti, včetně osob
poskytujících nám hostingové služby a služby vývoje software, a jiné
společnosti z naší skupiny („naše skupina“) mohou být dalšími příjemci vašich
osobních údajů. V případech, kdy nám to stanoví obecně závazné právní
předpisy, mohou být dalšími příjemci vašich osobních údajů také příslušné
orgány veřejné moci, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů.

2.7. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení a v závislosti na uvedených
účelech máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním
údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení
jejich zpracování a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.
Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti,
než takové žádosti vyhovíme.

2.7.1. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo
dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU,
v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo
údajného porušení Nařízení.

2.7.2. Máte právo kdykoliv vyslovit námitku vůči zpracování vašich osobních
údajů pro účel B. V případě, že vyslovíte námitku se zpracováním vašich
osobních údajů za účelem B, nebudeme vaše osobní údaje dále
zpracovávat, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,
které převažují nad zájmy nebo vašimi právy a svobodami, nebo jsou-li
takové údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních
nároků.

2.7.3. Nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich
osobních údajů je však nezbytným požadavkem pro účel A, tj. pro uzavření
a plnění smlouvy, přičemž bez poskytnutí vašich osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít nebo ji splnit, a to vám může znemožnit využívání
některých funkcí a nákupů v rámci webové stránky, které jsou dostupné
pouze registrovaným uživatelům. Zpracování vašich osobních údajů pro
účel C je v souvislosti s vaším případným nákupem na webové stránce
zákonným požadavkem.

3. ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMÝM MARKETINGEM VŮČI REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM

3.1. Specifikace zpracování. Pokud se zaregistrujete na webové stránce, nebo se
přihlásíte na webovou stránku pomocí dříve vytvořeného účtu z jiných našich
platforem nebo produktů (jako náš zákazník), můžeme vám v souladu s obecně
závaznými právními předpisy zasílat obchodní sdělení (marketingové nabídky)
ohledně našich vlastních obdobných služeb, a za tímto účelem zpracováváme:

3.1.1. kontaktní údaje, včetně e-mailu, které jste nám při vytvoření účtu poskytli;

3.1.2. pseudonymizované identifikátory, které jsme za účelem vaší ochrany
zavedli, a v případě, že jste se rozhodli zaregistrovat nebo přihlásit na
webové stránce prostřednictvím vašeho existujícího účtu u třetí strany
(např. Facebook, Gmail, Apple), zpracováváme také pseudonymizovaný
identifikátor, který vygeneruje a poskytne k přihlašování taková
autorizovaná třetí strana;

Toto zpracování osobních údajů není založeno na vašem souhlasu, nicméně máte
kdykoliv právo vyslovit námitku vůči tomuto zpracování.

3.2. Účel zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání
komerčních sdělení vám, jako našemu zákazníkovi, v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.

3.3. Právní základ. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je
skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3.4. Naše oprávněné zájmy. Náš oprávněný zájem je založen na skutečnosti, že jste
naším zákazníkem (uživatelem) a že jsme vám při shromažďování vašich
osobních údajů poskytli jasnou, zřetelnou, bezplatnou a jednoduchou možnost
odmítnout používání vašich elektronických kontaktních údajů pro zasílání
obchodních sdělení.

3.4.1. Při zasílání obchodních sdělení postupujeme v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.

3.4.2. V bodě 47 preambule Nařízení se mimo jiné uvádí, že „zpracování
osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za
zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu“.

3.4.3. Provedli jsme posouzení, zda je možné zpracovávat vaše osobní údaje za
účelem zasílání obchodních sdělení, a provedli jsme také nezbytný test
proporcionality, který posuzuje zájmy na ochraně vašich práv a naše
zájmy. Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na předchozí splnění
předpokladů stanovených obecně závaznými právními předpisy pro
zasílání obchodních sdělení a také s ohledem na skutečnost, že kdykoli
můžete odmítnout další zasílání obchodních sdělení, se nám nejeví, že by
vaše zájmy či základní práva a svobody na ochranu dobrovolně
poskytnutých osobních údajů převažovaly nad našimi oprávněnými zájmy
na zasílání obchodních sdělení.

3.4.4. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na skutečnost, že můžete
důvodně očekávat, že dojde ke zpracování vašich osobních údajů za
účelem zasílání obchodních sdělení, považujeme za právní základ pro
zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
náš oprávněný zájem.

3.5. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu tří (3)
let od skončení vaší smlouvy, nicméně nejdéle do doby, než vyjádříte svou
námitku nebo učiníte jiný podobný požadavek vůči zpracování osobních údajů
za účelem zasílání obchodních sdělení z naší strany, včetně uplatnění práva na
výmaz osobních údajů.

3.6. Ostatní příjemci. Osoby, které pro nás zajišťují v souladu s našimi pokyny
marketingové služby, osoby zajišťující provoz našich webových stránek nebo
mobilních aplikací (zpracovatelé osobních údajů) a jiné společnosti v naší
skupině jsou dalšími příjemci vašich osobních údajů.

3.7. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat,
abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo
výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

3.7.1. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo
dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU,
v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo
údajného porušení Nařízení.

3.7.2. Máte právo kdykoliv vyslovit námitku vůči zpracování vašich osobních
údajů pro přímé marketingové účely, včetně profilování, pokud
se profilování týká takového přímého marketingu. V případě, že vyslovíte
námitku se zpracováním vašich osobních údajů za účelem přímého
marketingu, vaše osobní údaje nebudou za takovým účelem nadále
zpracovávány.

4. ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMÝM MARKETINGEM (S VAŠÍM SOUHLASEM)

4.1. Specifikace zpracování. S vaším souhlasem zpracováváme vaše

4.1.1. kontaktní údaje, včetně e-mailu, které jste nám při vytvoření účtu poskytli;

4.1.2. informaci o věku, pokud jste nám ji poskytli;

4.1.3. pseudonymizované identifikátory, které jsme za účelem vaší ochrany
zavedli, a v případě, že jste se rozhodli zaregistrovat nebo přihlásit na
webové stránce prostřednictvím vašeho existujícího účtu u třetí strany
(např. Facebook, Gmail, Apple), zpracováváme také pseudonymizovaný
identifikátor, který vygeneruje a poskytne k přihlašování taková
autorizovaná třetí strana;

4.1.4. údaje o vašem používání webové stránky např. IP adresa a Geo IP) a údaje
o vašem zařízení (např. operační systém, prohlížeč a jeho verze), které se
získávají automaticky vaším používáním webové stránky;
za účelem zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) propagujících nás,
naši skupinu nebo třetí osoby či za účelem činění dalších marketingových
aktivit vůči vám, včetně vašeho marketingového profilování. Toto zpracování
osobních údajů je založeno na vašem výslovném souhlasu, přičemž máte právo
tento souhlas kdykoliv odvolat.

4.2. Účel zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání
obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit vůči vám, včetně
vašeho marketingového profilování

4.3. Právní základ. Právním základem zpracování osobních údajů je váš souhlas,
který nám dáváte ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

4.4. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat (uchovávat) po
dobu čtyř (4) let od obdržení vašeho souhlasu se zpracováním, přičemž
zpracování bude ukončeno, pokud odvoláte váš souhlas se zpracováním
osobních údajů za tímto účelem.

4.5. Další příjemci. Osoby, které pro nás zajišťují  marketingové a reklamní služby,
především se jedná o subjekty uvedené zde, a dále osoby zajišťující provoz
našich webových stránek nebo mobilní aplikace a jiné společnosti v naší
skupině (zpracovatelé osobních údajů), a dále nejrozšířenější sociální sítě např.
Facebook, Twitter, LinkedIn (jako správce, či společní správce dle konkrétního
případu) jsou dalšími příjemci vašich osobních údajů.

4.6. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat,
abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo
výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a na
přenositelnost vašich osobních údajů.

4.6.1. Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních
údajů, které jste nám poskytli. Tímto není dotčena zákonnost zpracování
vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas
se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat kliknutím na
hypertextový odkaz uvedený v každém obchodním sdělení, které vám
zašleme nebo zasláním zprávy elektronické pošty na naši kontaktní e-
mailovou adresu (viz. čl. 1.2 těchto Informací).

4.6.2. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo
dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU,
v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo
údajného porušení Nařízení.

4.6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních
údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani se nejedná
o požadavek, který je nutný k uzavření smlouvy.

5. ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S UMÍSTĚNÍM SOUBORŮ COOKIE HTTP VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ

5.1. Specifikace zpracování. Prostřednictvím cookie lišty umístěné na webové
stránce (dále jen "lišta") nám můžete udělit souhlas se zpracováním vašich
osobních údajů v souvislosti s ukládáním souborů cookies http na vaše
zařízení.

5.2. Účel zpracování. Účely zpracování osobních údajů se liší v závislosti na povaze
ukládaných cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty
v rámci lišty nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

5.3. Právní základ. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš
souhlas, který nám dáváte ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

5.4. Doba uchovávání. Informace o době uchovávání osobních údajů v souvislosti
s ukládáním jednotlivých cookies se liší v závislosti na povaze ukládaných
cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty v rámci lišty
nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

5.5. Další příjemci. Kategorie příjemců osobních údajů se liší v závislosti na povaze
ukládaných cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty
v rámci lišty nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

5.6. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat,
abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo
výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a na
přenositelnost vašich osobních údajů.

5.6.1. Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních
údajů, které jste nám poskytli. Tímto není dotčena zákonnost zpracování
vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Svůj souhlas
můžete odvolat prostřednictvím webové stránky.

5.6.2. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo
dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u
dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU, v
němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo
údajného porušení Nařízení.

5.6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních
údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem,
který je nutný k uzavření smlouvy.

6. ZABEZPEČENÍ VAŠICH INFORMACÍ

6.1. K ochraně vašich osobních údajů používáme administrativní, technická a
faktická bezpečnostní opatření v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.

7. DALŠÍ INFORMACE

7.1. Automatizované rozhodování. Neprovádíme automatizované individuální
rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

7.2. Činnosti třetích stran. Neneseme odpovědnost za jednání třetích stran, kterým
sdělujete osobní nebo citlivé údaje, a nemáme pravomoc řídit nebo kontrolovat
zasílání nabídek třetích osob. Pokud si již nepřejete dostávat korespondenci, e-
maily nebo jiná sdělení od třetích stran, kontaktujte takovou třetí stranu přímo.

8. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

8.1. Nemáme v úmyslu cíleně předávat vaše osobní údaje do třetí země (do země
mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, nicméně někteří naši partneři, jako
výše zmínění další příjemci osobních údajů, mohou mít sídlo v zemích mimo EU
nebo ukládat data na serverech mimo EU. V takovém případě může dojít ve
smyslu Nařízení “k předání Vašich údajů do třetích zemí (do země mimo EU)”, a
to i do zemí, pro které Evropská komise dosud nerozhodla o odpovídající
ochraně totožné s právem EU. V takovém případě zajistíme, aby vaše osobní
údaje byly zpracovávány a chráněny jednak v souladu s našimi standardními
podmínkami ochrany osobních údajů, ale také prostřednictvím vhodných záruk
uvedených v čl. 46 Nařízení a dostupných například zde.

9. ZMĚNY A DOPLŇKY

9.1. Budeme vás upozorňovat na veškeré změny v těchto Informacích.

9.2. Doporučujeme vám, abyste tyto Informace pravidelně kontrolovali, a byli tak
informováni o svých právech.

V Praze dne 1. 2. 2023

Livesport s.r.o.